Wat is curatele?

De ondercuratelestelling is bedoeld voor mensen die zowel hun financiële als andere persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. U kunt daarbij denken aan mensen met een psychia¬trische aandoening. Ook noemt de wet als redenen voor ondercuratelestelling gewoonte van drank- of drugsmisbruik. Het drank- of drugsmisbruik moet er dan wel toe leiden dat de belangen niet behoorlijk worden waargenomen of dat iemand de veiligheid van hemzelf of anderen in gevaar wordt gebracht. Iemand die onder curatele is gesteld, verliest zijn/haar hande¬lingsbekwaamheid en kan dus niet meer zonder toestemming van de curator zelfstandig rechtshandelingen verrichten.

De onder curatele gestelde is handelingsonbekwaam. De positie van de curator lijkt dan ook veel op die van ouders of voogd. De curator is de wettelijk vertegenwoordiger van de onder curatele gestelde, treedt voor hem op en behartigt de financiële en andere belangen van de onder curatele gestelde. Voor praktisch elke handeling en beslissing moet de curator toestemming geven. Is iemand onder curatele gesteld, dan verliest die persoon immers zijn handelingsbekwaamheid. Hij kan bijvoorbeeld niet meer zelfstandig een huur- of koopovereenkomst sluiten. De curator kan deze overeenkomst terugdraaien als dat nodig is.

Curatele komt altijd in het centraal curateleregister te staan.

Wat zijn de taken van een curator?

  • De curator zorgt net als bij Bewindvoering voor de financiële huishouding van de klanten.
  • De rekeningen worden betaald en het budget word bewaakt.
  • De financiële administratie word bijgehouden.
  • De belastingaangifte ( Box 1 ) word geheel verzorgd.
  • Toeslagen zoals o.a. huurtoeslag, zorgtoeslag en langdurigheidstoeslag worden aangevraagd.
  • Je rekeningen komen niet meer bij jou thuis, maar bij de curator op kantoor.

De curator behartigt ook de andere belangen van de onder curatele gestelde.

Zo vertegenwoordigt de curator de onder curatele gestelde als het gaat om verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. De curator moet de onder curatele gestelde wel altijd zoveel mogelijk betrekken bij wat er moet gebeuren en moet de onder curatele gestelde stimuleren om zoveel mogelijk zelf te beslissen en te doen, als hij daartoe in staat is. Dit behoort óók tot zijn verplichting.

Als de onder curatele gestelde daar niet toe in staat is - de onder curatele gestelde is dan ‘wilsonbekwaam’ - beslist de curator samen met de hulpverlener bijvoorbeeld over de medische behandeling of over het zorgplan. De curator kan ook op persoonlijk vlak advies geven, bijvoorbeeld over het wel of niet omgaan met bepaalde mensen. Hij bepaalt de verblijfplaats van de betrokkene, tenzij het om een gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis gaat. Meer algemeen kan nog worden gezegd dat aan de curator alle bevoegdheden toekomen die hij voor een goede vervulling van zijn taak nodig heeft. De curator mag niet vertegenwoordigend optreden als het om een hoogst¬persoonlijke rechtshandeling gaat, dat wil zeggen een rechtshan¬deling waarbij het zozeer op de mening van de onder curatele gestelde zelf aankomt, dat alleen hij mag beslissen. Daarom kan de curator bijvoorbeeld geen testament voor de wilsonbekwame onder curatele gestelde maken, of familierechtelijke handelin¬gen namens hem verrichten (zoals het erkennen van diens kind) of namens de onder curatele gestelde een schriftelijke wilsverkla¬ring geven, waarbij de toestemming voor medische verrichtingen wordt geweigerd. De inkomsten van de onder curatele gestelde - veelal de uitkering - moeten in de eerste plaats worden besteed aan zijn verzorging.

Wat kost curatele?

Aan Curatele zijn net als bij Bewindvoering kosten verbonden die jaarlijks worden vastgesteld door het Landelijk Overleg Kantonrechters.

Als je een uitkering op bijstandsniveau ontvangt worden de kosten voor Curatele vaak door de gemeente vergoed. De Noodzaak vraagt deze voor je aan bij de gemeente waar je woont. In het Intakegesprek zullen de kosten die voor dat jaar gelden besproken worden.

Een actueel overzicht van de huidige tarieven kun je ook op rechtspraak.nl bekijken ( zie links )